Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Samorząd Szkolny

§ 10 Statutu Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

  1. wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu,
  2. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi – w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  3. redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  4. jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  5. zapoznania z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami.
 5. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
 6. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.