Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Matura

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół; taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015

 

CZĘŚĆ USTNA

od 10 do 23 maja
(z wyjątkiem
14 i 21 maja)
język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

CZĘŚĆ PISEMNA

MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 środa język polski – pp*
5 piątek język angielski – pp język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek matematyka – pp język kaszubski – pr*
język łemkowski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
9 wtorek język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
11 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
12 piątek matematyka – pr język francuski – pr
język francuski – dj
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek chemia – pr historia muzyki – pr
16 wtorek geografia – pr języki mniejszości narodowych – pp
17 środa język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr
18 czwartek historia – pr język włoski – pr
język włoski – dj
19 piątek fizyka – pr historia sztuki – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek informatyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
23 wtorek godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

CZĘŚĆ USTNA

5–7 czerwca język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA

 

 

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 czwartek język polski – pp**
2 piątek matematyka – pp matematyka – pr**
3, 4 – sobota, niedziela
5 poniedziałek język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia muzyki – pr
6 wtorek biologia – pr język angielski – pr
język angielski – dj**
7 środa wiedza o społeczeństwie – pr język francuski – pr
język francuski – dj
8 czwartek Boże Ciało
9 piątek Dzień bez egzaminów.
10, 11 – sobota, niedziela
12 poniedziałek chemia – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
13 wtorek historia – pr historia sztuki – pr
14 środa geografia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
15 czwartek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
16 piątek informatyka – pr język polski – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski – pr
zadania w języku obcym***
17, 18 – sobota, niedziela
19 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
język włoski – pr
język włoski – dj

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2023 r.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 7 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – do 7 lipca 2023 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 7 lipca 2023 r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

1. Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 8 września 2023 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 8 września 2023 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 8 września 2023 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2023
Przedmioty Arkusze Czas trwania
(w minutach) *
język polski poziom podstawowy Język polski w użyciu 240
Test historycznoliteracki
Wypracowanie
poziom rozszerzony 210
języki mniejszości narodowych poziom podstawowy 210
poziom rozszerzony 210
matematyka poziom podstawowy 180
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony 180
język kaszubski
język łemkowski
informatyka
poziom rozszerzony 210
dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)*** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2015
Przedmioty Arkusze Czas trwania
(w minutach) *
język polski poziom podstawowy Test 170
Wypracowanie
poziom rozszerzony 180
matematyka
języki mniejszości narodowych
poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna
język łemkowski
wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.