Logo szkoły
Technikum nr 10
Szkoła Policealna nr12

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie – http://zse4.waw.ids.pl

Data publikacji: 2012-07-25

Data aktualizacji: 2019-10-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.

Windows

Linux

Mac OS

Dodatkowe klawisze dostępu

Strona umożliwia również nawigację za pomocą przycisku Tab, aktywację menu rozwijanych za pomocą oraz poruszanie się po rozwiniętych elementach menu za pomocą oraz .

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można drogą mailową, używając adresu sekretariat@zse4.waw.ids.pl lub telefonując na numer 228231436. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 46, 02-353 Warszawa.

Odległość od przystanku linii autobusowej 172 wynosi około 300m, od przystanku linii autobusowej 192, 154, 186 wynosi około 400m, odległość od dwora Warszawa Zachodnia wynosi około 400 m.

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Szczęśliwickiej. Wejście na teren szkoły przez furtkę o szerokości 105 cm. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście główne do budynku schodami. Brak wind i podjazdów dla wózków. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się portiernia. Pracownik szkoły znajdujący się na portierni służy informacją oraz pomocą w dalszym poruszaniu się po budynku szkoły.

Na parterze budynku szkolnego po prawej stronie za portiernią znajduje się sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora szkoły. Po lewej stronie od sekretariatu znajduje się wejście do biblioteki szkolnej.

W budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Do sekretariatu szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu tego faktu.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą być obsłużone bez konieczności wchodzenia do budynku.

W szkole nie ma tłumacza języka migowego oraz pętli magnetycznych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawionymi”) w celu załatwienia sprawy w szkole są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usług tłumacza migowego lub wskazać inną metodę komunikowania się, co najmniej na 7 dni przed planowaną wizytą w szkole kontaktując się pracownikiem sekretariatu (preferowana forma mail) podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożności załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazania na inną formę jego realizacji.